Komunikat Koronawirus


Zasady odwiedzin Mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Hamerni
obowiązująca od dnia 7.06.2021 r.


1. Odwiedziny mogą się odbyć w dniach roboczych - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Maksymalny czas odwiedzin to 45 min., a ilość osób odwiedzjących nie więcej niż dwie.
2. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (m.in. katar, kaszel, gorączka,ból gardła).
3. Odwiedziny odbywać się będą przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności,pod nadzorem pracownika DPS, z zachowaniem prawa do prywatności.
4. Odwiedzający będą umawiani przez pracowników socjalnych na podstawie sporządzonego harmonogramu w odstępach minimum co 2 godziny.
5. Jako miejsce odwiedzin wyznacza się świetlicę letnią lub altanę na terenie DPS.
6. Zakazuje się wjazdu na teren DPS osób odwiedzających. Parkowanie samochodów zostało wyznaczone przed bramą wjazdową, w taki sposób, aby nie kolidowało z wjazdem i wyjazdem z DPS.
7. Przed wejściem odwiedzających na teren, wyznaczony pracownik za zgodą osoby odwiedzającej dokona pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego oraz zdezynfekuje dłonie środkiem na bazie alkoholu.
8. Niewyrażenie zgody na pomiar temperatury uprawnia DPS do zakazu wstępu osoby na teren Domu.
9. Każdy odwiedzający przed spotkaniem z Mieszkańcem będzie zobowiązany do zapoznania się z procedurą stosowaną podczas odwiedzin oraz podpisać odpowiedni dokument świadczący o tym, że zapoznał z wytycznymi Dyrektora DPS.
10. Każdy odwiedzający przed odwiedzinami obowiązany jest złożyć oświadczenie.
11. Zakazuje się wstępu na teren DPS osobom, u których występują objawy choroby zakaźnej, lub które miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub będącą w kwarantannie w okresie ostatnich 14 dni.
12. Podczas odwiedzin zarówno odwiedzający jak i Mieszkaniec zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego w szczególności zachowania odstępu 2 m, używania maseczek ochronnych oraz rękawiczek jednorazowych (rodziny organizują środki ochrony bezpośredniej we własnym zakresie).
13. Niegromadzenie się osób w danej przestrzeni, unikanie bardzo bliskiego kontaktu jak przytulanie, uściski, pocałunki.
14. W trakcie odwiedzin zabrania się spożywania napojów oraz posiłków.
15. Po zakończonych odwiedzinach rękawice jednorazowe powinny być wyrzucone do kosza znajdującego się przy wyjściu z altany i świetlicy, a powierzchnie dotykowe w tym m.in. stół i krzesła zdezynfekowane przez osoby do tego wyznaczone.
16. Nie stosowanie w trakcie spotkania procedur i zaleceń wskazanych przez Dyrektora DPS, będzie skutkowało wcześniejszym zakończeniem odwiedzin i brakiem możliwości skorzystania z kolejnej wizyty do odwołania.
17. Paczki przyniesione przez odwiedzających są przekazywane personelowi przed wizytą z Mieszkańcem i pozostaną na kwarantannie przez okres 3 dni, po tym okresie będą przekazane Mieszkańcowi.